Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 04 Září 2012 17:14

Víska v centru zájmu archeologů.

Jak jsme uvedli v "Krátkých informacích" probíhá na staveništi protipovodňové hráze archeologivký průzkum. Dosavadní průběh výzkumu shrnul vedoucí pracovník firmy Labrys o.p.s., Oddělní průzkumu a přípravy projektů pan Milan Kuchařík následovně:

 

"Od května t.r. provádíme záchranný archeologický výzkum při realizaci protipovodňových opatření na říčce Smědá. Projektovaná protipovodňová hráz se nachází v inundačním území, které je pro nás vždy velmi obtížně čitelné při hledání archeologických objektů. Z tohoto důvodu provádíme dohled při skrývce bagrem a následně ruční začištění plochy. V případě zjištění nálezů pak tyto detailněji zkoumáme. Nálezy jsou postupně exkavovány, kresebně, fotograficky, popisně a geodeticky dokumentovány. Nálezy, které si můžeme odnést, jsou podrobeny laboratornímu ošetření a dále zkoumány a z veškeré dokumentace a analýz je sestavena nálezová zpráva.

Projektovaná trasa hráze vede přes zadní části parcel historických domů Vísky, které zároveň obvykle sloužili k ukládání domovního odpadu. Na základě dostupných historických mapových podkladů bylo také zřejmé, že stavba zasáhne a zničí dva vodní kanály. Mimo těchto staveb se nacházejí u mostu dřevěné základy jezu, který zde existoval před r. 1840 a patrně už ve druhé polovině 18. století. Kromě hliněné pece, několika zahloubených objektů a základů jedné dřevěné stavby jsou nejčastějšími nálezy různé zlomky keramiky a to jak pod valem, tak na zemníku ve Višňové, z nichž nejstarší pocházejí patrně již ze 14. století a další jsou z celého průběhu novověku až do 20. století. Mezi nálezy jsou zajímavé také dva silicidové (pazourkové) kamenné nástroje, které však pocházejí z mladých povodňových vrstev řeky, nic méně je můžeme předběžně datovat do rozpětí mezolit – neolit, tj. mezi 8 - 5 tis. př.n.l."